Publications

Show all

2020

Chen, Jingjing; Pan, Liangming; Wei, Zhipeng; Wang, Xiang; Ngo, Chong-Wah; Chua, Tat-Seng

Zero-shot Ingredient Recognition by Multi-Relational Graph Convolutional Network Conference

The 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020), 2020.

Links | BibTeX | Tags: Food, GCN, Zero-shot