ACM SIGIR Honorable Mention to Dr Xiangnan He PDF Print E-mail
Tuesday, 02 August 2016 11:19
Our alumnus Dr Xiangnan He, along with his team in Prof. Chua's group won an Best Paper Honorable Mention at SIGIR for their paper "Discrete Collaborative Filtering", by Hanwang Zhang, Fumin Shen, Wei Liu, Xiangnan He, Huanbo Luan, Chua Tat-Seng.